FYSISK RESURSTEORI

innefattar begrepp, modeller och metoder för att beskriva, analysera och förstå den fysiska omsättningen av energi, materia och information i naturliga och samhälleliga system och strukturer.

Ämnesdefinition

I naturen finns det fysiska system som omsätter energioch materia och som därvid bygger upp och vidmakthåller ordnade strukturer. Exempel på sådana system är

Också i

sker en liknande energi- och materialomsättning.

Strukturell organisation hos materia beskrivs lämpligen iinformationsteoretiska termer. Vidare har de här nämnda systemen ofta styrsystem som omsätter information,vilken är fysiskt bunden till relativt små mängder energi och materia. Ett viktigt exempel är den genetiska informationen hos levande organismer.

Energi, materia och information benämnes här gemensamtfysiska resurser.

Fysisk resursteori är vetenskapen om fysiska resurser och om hur dessa omsätts i skilda system.

Främst studeras geofysiska, ekologiska och samhälleliga system samt delsystem därav. Dessa beskrivs och analyseras med matematiska och naturvetenskapliga metoder.

Särskild uppmärksamhet ägnas omsättningenav fysiska resurser i samhälleliga system. Denna studeras i relation till mänskliga behov, resurstillgångar och möjlig inpassning i de naturliga systemen.

 

Utbildningens mål

Forskarutbildning i fysisk resursteori syftar till att ge

 

Se vidare: Institutionen för fysisk resursteori,Chalmers tekniska högskola.


Gå till (på svenska)

| Huvudsida| Meny | Vem? | Vad är energi och exergi? | Artiklar etc. |
|
Exergi, Ekologi och Demokrati | Kurser | Vetenskaplig och pedagogisk verksamhet |

Gå till (på engelska)

| Curriculum vitae |Ph.D. Thesis| Bibliography on Exergy >2000 publ. |
Scientific papers | Courses |Documents to download in PDF format | Why? What? Can? |