Kurser

Ytterligare kurser kan erbjudas efter önskemål.


Alternativa energisystem 5 poäng

(Eng. Alternative Energy Systems)

MÅL

Att ge en översikt över den rådande energisituationen, alternativa energiförsörjningssystem och andra åtgärder som hushållning och planering för att finna bättre lösningar för den framtida energiomsättningen i samhället. Att ge träning i att sammanställa, presentera och kritiskt granska tekniska rapporter.

INNEHÅLL

Ett historiskt och globalt perspektiv på den svenska energiomsättningen. Energipolitiken och olika aktörer på "energimarknaden". En systematisk beskrivning av den svenska energi- och materialomsättningen i exergitermer. Naturliga fysiska resurser som solljus, biomassa, vindkraft, vattenkraft, saltgradientenergi och vågenergi. Breed- och fusionsreaktorer. Energilagringstekniker och effektiva energiomvandlare som olika typer av värmepumpar. Energihushållning: möjligheter, lönsamhet och energitaxor, fuktproblem, drift och underhåll.

En skriftlig och muntlig presentation av en teknisk rapport inom ämnet och kritisk granskning av liknande rapporter.

UNDERVISNING OCH EXAMINATION

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, muntlig och skriftlig redovisning av ett projekt vid seminarier, vilket också utgör examination. Betyg ges i samråd med eleven.

FÖRKUNSKAPSKRAV

Kompetens motsvarande 40 poäng energiteknisk utbildning på högskolenivå.

LITTERATUR

Göran Wall, Alternativa energisystem, kompendium(1994).

Aktuellt material om den rådande energisituationen.

 

Gå till Kursplaner, huvudsida


Ekodesign 5 poäng

(Eng. Eco-Design)

MÅL

Att ge en grundläggande förståelse för fysikaliska och ekologiska principer av betydelse för enmiljöanpassad produktutveckling.

INNEHÅLL

Kursinnehåll: Introduktion till kretsloppteknik, gröndesign, bärkraftig teknik (sustainable engineering) ekologiskteknik eller design eller bara ekodesign.

Den abiotiska miljön: jorden, litosfären, atmosfären, hydrosfären, energiflödet. Klimat, topografi, jordmån, vegetation och fotosyntes. Ekosystem och andra grundbegrepp, energi- och materialflöden genom ekosystem.Kretslopp: kol, syre, kväve, svavel, fosfor. Anrikning. Miljöproblem: påverkan på vegetationen, påverkan på mark, påverkan på sötvatten, påverkan på hav, påverkan på luft, påverkan på klimat, försurning, miljögifter, påverkan på liv och livssystemet, genetisk utarmning, antropologisk utarmning, ändrad mänsklig närmiljö och livssituation.

Grundläggande begrepp: exergi, effekt, verkningsgrad. Samhällets resursomsättning, tillförsel, omvandling, transmission och användning. Naturliga resurser som sol och vind. Energi- och resurshushållning. Permakultur (Permaculture). Exergianalyser, miljökonsekvensbeskrivningar, livscykelanalyser, ISO normer och miljöledningssystem. Exergi som verktyg och miljöindikator. Systemanalyser.

Tekniska möjligheter, fysiska och ekologiska gränser och möjligheter.

UNDERVISNING OCH EXAMINATION

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, muntlig och skriftlig redovisning av ett projekt vid seminarier, vilket också utgör examination. Betyg ges i samråd med eleven.

FÖRKUNSKAPSKRAV

Kompetens motsvarande 40 poäng utbildning på högskolenivå.

LITTERATUR

 

Gå till Kursplaner, huvudsida


Energisystem 5 poäng

(Eng. Energy Systems)

MÅL

Grundläggande kunskaper om energitekniska system,särskilt samhällets energiförsörjning.

INNEHÅLL

Grundläggande begrepp: energi, effekt, arbete,verkningsgrad. Strömningsmekanik. Temperatur och expansion.Värmekapacitet, värmeöverföring och termiskaegenskaper hos materien. Termodynamikens lagar. Gasdynamik.

Samhällets energiomsättning, tillförsel, omvandling, transmission och användning. Energiråvaror och energibärare. Ett historiskt och globalt perspektiv på den svenska energi- och materialomsättningen. Miljökonsekvenser.

UNDERVISNING OCH EXAMINATION

Föreläsningar, muntlig och skriftlig redovisning av ett projekt vid seminarier. Betyg ges i samråd med eleven. Godkänd muntlig och skriftlig redovisning av ett projekt vid seminarier.

SÄRSKILDA BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande kunskaper i energiteknik på högskolenivå.

LITTERATUR

...

 

Gå till Kursplaner, huvudsida


Exergilära 5 poäng

(Eng. Exergetics)

MÅL

Grundläggande kunskaper om exergibegreppet.

INNEHÅLL

(Omfattningen på respektive delmomenten anges i %.)

Termostatik/termodynamik. Grundläggande begrepp: energi,effekt, exergi, verkningsgrad. (5%)

Exergi, värme och kyla. (32%)

Exergi i material och information. (8%)

Exergi och kretsprocesser. (20%)

Exergi och värmeöverföring. (15%)

Exergi och förbränningslära.Strömningslära. (10%)

EUD och exergiekonomi. Exergieffektiva system som värmepumpenoch Kalina cykeln. (5%)

Exergistudier och den internationella exergiforskningen. (5%)

UNDERVISNING OCH EXAMINATION

Undervisningenbedrivs i form av föreläsningar, muntlig och skriftlig redovisning av ett projekt vidseminarier. Betyg ges i samråd med eleven.

FÖRKUNSKAPSKRAV

Grundläggande naturvetenskaplig och/eller teknisk högskolekompetens.

LITTERATUR

Göran Wall,  Exergetics (1997).

 

Gå till Kursplaner, huvudsida


Exergiekonomi 10 poäng

(Eng. Exergy Economics)

MÅL

Att ge god träning i att med hjälp av kunskaper i termodynamik, ekonomi, optimeringslära och programmeringsteknik lösa exergiekonomiska optimeringsproblem för verkliga processer.

INNEHÅLL

Lönsamhetskalkyler som hjälpmedel vid investeringsbedömningar. Kapitalvärdesmetoden, nuvärdesmetoden, annuitetsmetoden, intärnräntemetoden etc. Användbarhet och osäkerhet vid kalkyler. Skatter, bidrag och andra samhällsekonomiska styrmedel. Olika energikvalitetsbegrepp samt nyttan av dessa begrepp. Exergibegreppet och dess betydelse vid beskrivning av industriellaprocesser samt relationer till processens fysiska omgivning. Flera viktiga enhetsprocesser som värmeväxlare och brännare analyseras. Ideala och verkliga processer jämförs ur effektivitetssynpunkt. Kostnadsfunktioner för viktiga enhetsprocesser. Termoekonomisk bokföring och optimering. Optimering med hjälp av Lagrangefunktionen och relationer till direkta priser, skuggpriser och marginalpriser. Olika optimeringsmetoder och deras tillämpning. Metoder föratt optimera utformningen av värmeväxlarnät och system som även innehåller andra energiomvandlingar t ex den sk pinch-tekniken och "Exergy Utility Diagram". Tillämpning och utvärdering av metoder som termoekonomisk bokföring och optimering samt optimering av utformningen på verkliga system. Miljöekonomi.

UNDERVISNING OCH EXAMINATION

Föreläsningar, muntlig och skriftlig redovisningav ett projekt vid seminarier. Betyg ges i samråd med eleverna. Godkänd muntlig och skriftlig redovisning av ett projekt vid seminarier.

SÄRSKILDA BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande kunskaper i energiteknik på högskolenivå.

LITTERATUR

Följande skrifter:

 

Gå till Kursplaner, huvudsida


Exergianalys 5 poäng

(Eng. Exergy Analysis)

MÅL

Att ge god förtrogenhet med olika metoder som processanalys och input/output analys samt träning i att tillämpa exergianalys på verkliga system.

INNEHÅLL

Energi- och materialresurser. Energi och ekonomi. Problem vid framtidsstudier. Resurser, reserver och råvaror. Tekniska förändringar och fysiska gränser. Processanalys. Input/output analys. Hybridanalys. Återanvändning, tillgänglighet och avfallsförbränning. Substitution.Tekniska aspekter på framtida tillgänglighet. Politik och knapphet. Tillämpningar av tillgängliga energidata. Exergianalys av verkliga system.

UNDERVISNING OCH EXAMINATION

Föreläsningar, muntlig och skriftlig redovisning av ett projekt vid seminarier. Betyg ges i samråd med eleven. Godkänd muntlig och skriftlig redovisning av ett projekt vid seminarier.

SÄRSKILDA BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande kunskaper i energiteknik på högskolenivå.

LITTERATUR

G. Wall, Naturresurser och samhälle del B
G. Wall, Exergilära
Kompendium i Energianalys
Kapitel 5 ur Szargut, J., Morris, D. R., and Steward, F. R., Exergy Analysis of Thermal, Chemical, and Metallurgical Processes, Springer (1988)
P. F. Chapman and F. Roberts, Metal Resources and Energy, Butterworths (1983)

 

Gå till Kursplaner, huvudsida


Humanekologi 5 poäng

(Eng. Human Ecology)

MÅL

Grundläggande kunskaper om naturen och det naturliga samspelet samt effekter av mänsklig aktivitet och teknikensbetydelse för utvecklingen av samhället.

INNEHÅLL

Den abiotiska miljön: jorden, litosfären, atmosfären, hydrosfären, energiflödet. Klimat, topografi, jordmån, vegetation och fotosyntes. Ekosystem och andra grundbegrepp, energi- och materialflöden genom ekosystem. Kretslopp: kol, syre, kväve, svavel, fosfor. Anrikning. Den biologiska människan. Den sociala människan. Föda och födoproduktion och övriga primära basbehov. Människans historia. Teknik. Miljöproblem: påverkan på vegetationen, påverkan påmark, påverkan på sötvatten, påverkan påhav, påverkan på luft, påverkan påklimat, försurning, miljögifter, påverkan på liv och livssystemet, genetisk utarmning, antropologisk utarmning, ändrad mänsklig närmiljö och livssituation. Framtiden: utgångsläge, prognosmakeri, styrmedel, möjligheter.

UNDERVISNING OCH EXAMINATION

Föreläsningar, muntlig och skriftlig redovisningav ett projekt vid seminarier. Betyg ges i samråd med eleven. Godkänd muntlig och skriftlig redovisning av ett projekt vid seminarier.

SÄRSKILDA BEHÖRIGHETSKRAV

Högskolekompetens.

LITTERATUR

Sverker Sörlin red., Humanekologi, Carlssons (1992)
Bengt Hubendick, Människoekologi, Gidlunds (1985)
Bo Lundberg, Synvändor (1988) och Jorden vi ärvde, Utbildningsradion (1983).

 

Gå till Kursplaner, huvudsida


Kretsloppslära 5 poäng

(Eng. Recycling)

MÅL

Kunskap om befintliga metoder för avfallshantering samt nya metoder baserade på kretsloppsprincipen.

INNEHÅLL

Dagens avfallshantering, principer och konsekvenser. Lagar ochförordningar, Avfallsplan, olika typer av avfall, källsortering, insamlingsystem och omhändertagande. Olika avfallshanterningsmetoder: förbränning, deponering, biologiska metoder, återanvändning, återvinning och energiutvinning. Miljöfarligt avfall, miljökonsekvensbeskrivningar. Kretsloppsteori och kretsloppstekniker.

UNDERVISNING OCH EXAMINATION

Föreläsningar, muntlig och skriftlig redovisningav ett projekt vid seminarier. Betyg ges i samråd med eleven. Godkänd muntlig och skriftlig redovisning av ett projekt vid seminarier.

SÄRSKILDA BEHÖRIGHETSKRAV

Högskolekompetens.

LITTERATUR

Nils Tiberg, Kretsloppssamhället, SNFs årsbok 1993.
...

 

Gå till Kursplaner, huvudsida


Statistisk fysik och termodynamik 5 poäng

(Eng. Statistical Physics and Thermodynamics)

MÅL

Att ge kunskap om termodynamikens lagar och förståelse för deras innebörd, samt att ge tillräcklig kännedom om grundläggande termodynamiska relationer och statistiska fördelningslagar för att kunna tillämpa dessa på enkla modellsystem.

INNEHÅLL

Termodynamiska grundbegrepp. Termodynamikens lagar utifrån empiriska makroskopiska samband, dvs klassisk fysik. Några enkla tillämpningar på ideala och reella gaser. Statistiskbehandling av mång partikelsystem. Begreppet entropi och temperatur enligt den statistiska fysiken. Termodynamikens lagar utifrån statistiska mikroskopiska samband, dvs statisk fysik. Sannolikhetsfördelningar för mikrokanonisk, kanonisk ochstor kanonisk ensemble. Fermi-Diracs och Bose-Einsteinsfördelningslagar. Tillämpningar på klassiska idealagaser, degenererade Fermi-gaser och Bose-gaser samt svartkroppsstrålning. Något om transportprocesser och kinetisk gasteori. Termodynamiska potentialer.

UNDERVISNING OCH EXAMINATION

Undervisningen bedrivs i form av seminarier. Som betyg påkursen används något av omdömena underkänd (0),godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) samt medberöm godkänd (5).

FÖRKUNSKAPSKRAV

Matematik och fysik på högskolenivå.

LITTERATUR

Rosser, W. G. V., An Introduction to Statistical Physics, Ellis Hoorwood (1993).

Tribus, M., "Information Theory as the Basis for Thermostatics and Thermodynamics", ASME, Journal of Applied Mechanics, March 1961, 1-8.

Tribus, M., "Information and Thermodynamics: Bridging the Two Cultures", J. Non-Equilibrium Thermodynamics, Vol 11, Nos. 3-4, 247-259 (1986).

Costa de Beauregard, O. and Tribus, M., "Information Theory and Thermodynamics", Helvetica Physica Acta, V47, 238-247 (1974).

Tribus, M. and McIrvine, E. C., Energy and Information, Scientific American, Vol 225, No. 3, September 1971, 179-188.

Tribus, M. and Evans, R. B., "A Minimal Statistical Mechanics FromWhich Classical Thermostatics May Be Derived", A critical Review ofThermodynamics, Stuart, E. B. Gal-Or, B., and Brainard, A. J.editors, MONO BOOK Copr, Baltimore (1970).

Tribus, M., "Generelazing the Meaning of 'Heat'", International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol 11, 9-14, Pergamon Press(1968).

 

Gå till Kursplaner, huvudsida


Termodynamik 10 poäng

(Eng. Thermodynamics)

MÅL

Syftet med kursen är att ge fördjupad kunskap om energi inom fysik och termodynamik som termodynamikens lagar och förståelse för deras innebörd, samt ge kännedom om grundläggande begrepp som energi och exergi för att kunna tillämpa dessa på enkla system och processer.

INNEHÅLL

Energi i historisk belysning: den första naturvetenskapen, den industriella revolutionen, termodynamikens framväxt, kemi, statistisk mekanik och den moderna fysiken. Grundläggande begrepp: tillståndsstorheter (temperatur, tryck, volym), potentialer (energi, entalpi, exergi) samt effekt och verkningsgrad. Måttenheter. Energiformer som mekanisk, elektrisk, kemisk, materia (nukleär), värme, ljus och information. Termodynamikens 0:e lag: temperatur, temperaturskalor och temperaturmätning. Tillstånd och tillståndsändringar: tillståndssamband, allmänna gaslagen, termodynamiska processer (reversibla och irreversibla), fasövergångar och fasdiagram. Energitransporter: strålning, ledning, konvektion, värmegenomgång (U-värde), luftspalt och värmeledningsekvationen. Transportegenskaper i materia: värmeledning, diffusion och viskositet. Arbete och värme.Termodynamikens 1:a lag: inre energi, entalpi, värmekapacitet, ideal gas, masskonservering, kontrollvolym, stationär process, fri expansion, Joule-Thomson-effekten och allmän process. Termodynamikens 2:a lag: arbete och värme, reversibel och irreversibel process och Carnotprocessen. Entropibegreppet: istatistisk fysik och termodynamik, arbete, entropiproduktion, för ideal gas, för en kontroll volym, stationärprocess, allmän process, reversibel stationär process, verkningsgrad och termodynamikens 3:e lag. Exergibegreppet: allmän process, exergiförlust, exergiverkningsgrad,värmeöverföring och kemiska processer. Kretsprocesser i praktiska tillämpningar: Rankinecykeln med modifieringar, kompressionsprocessen, absorptionsprocessen och olika arbetsmedier.

UNDERVISNING OCH EXAMINATION

Undervisningen bedrivs i form av ett fåtal föreläsningar, räkneövningar och seminarier samt självstudier.

SÄRSKILDA BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande kunskaper på högskolenivå i matematik.

LITTERATUR

G. J. Van Wylen, R. E. Sonntag & C. Borgnakke, Fundamentals ofClassical Thermodynamics, SI version, Wiley, New York (1994).

 

Gå till Kursplaner, huvudsida


Vetenskap och forskning 5 poäng

(Eng. Science and Research)

MÅL

Elementär kunskap om naturvetenskapens framväxt, samt en ökad medvetenhet om naturvetenskapens betydelse för, och beroende av etiska, kulturella, sociala och politiska faktorer, iavsikt att ge den forskarstuderande ett perspektiv på den egna verksamheten.

INNEHÅLL

Europeisk filosofi, rationalism och empirism. Europeisk vetenskapshistoria och fysikens framväxt. Teknik i tid och rum.Vetenskapsteori: hypoteser, teorier, fysik-metafysik. Icke-europeiskfilosofi och vetenskapshistoria.

Den naturvetenskapliga forskningsprocessen; empiriskt och teoretiskt arbete. Vad är god vetenskap? Teknik som vetenskap. Forskningens samhällsroll och forskarens ansvar, forskningsetik. Organisation av teknisk forskning och utveckling i Sverige. Den svenska forskningspolitiken. Våra mentala resurser.

Vetenskaplig publicering: tidskrifter och konferenser med referee-system (Scientific papers & Proceedings). Disposition och stilistik. Monografier och sammanläggningsavhandlingar.

UNDERVISNING OCH EXAMINATION

Muntlig och skriftlig redovisning vid seminarier.

SÄRSKILDA BEHÖRIGHETSKRAV

Påbörjad forskarutbildning.

LITTERATUR

Nils Brunsson (1990) "Det organiserade hyckleriet", Tvärsnitt, s. 55-60.
Matti Bergström (1991) Hjärnans resurser, Seminarium Förlag, ISBN 91-86328-72-7
Jan Bärmark red., Forskning om forskning
Staffan Delin, Det rationella paradiset
Karl-Erik Edris, Vision eller vanmakt
Karl-Erik Edris, "Det gäller livet", 3 radiointervjuer ca 60 minuter.
Albert Einstein, Om naturvetenskap (1963, 1993), 91-518-2565-1
Albert Einstein, Den speciella och den allmänna relativitetsteorin
Ture Eriksson, "Fysik & världsbild", radiointervju ca 20 minuter.
Stephan W. Hawking, Kosmos (1988)
Carl Hempel, Vetenskapsteori (1966), ISBN 19-44-02541-6
Hornborg, A. (1991) "Maskinen som komplott", Tvärsnitt, nr. 3, s. 53-61.
Bengt Hubendick (1994) Försök till verklighetsbeskrivning.
Leif Janzon övers., Papalagi (1977), ISBN 91-7374-518-9
John Losee, Philosophy of Science
Lundberg, B. och Abram-Nilsson, K. (1988) Synvändor &endash; om naturen, människan och helheten, LTs förlag.
Inga Michaeli, "Den andra tankefiguren"
Bengt Molander, Vetenskapsfilosofi (1983), ISBN 91-87172-19-4
Nina Karin Monsen, Den älskande människan
Arne Naess, "Ekosofi", en 3 timmars intervju på videoband
Pirsig, R. (1972) Zen- and the art of motorcycle maintainance
Pirsig, R. (1991) Lila an inquiry into morals, New York, ISBN 0-552-13894-0.
Roland Sundberg, "Etik och kvalitet", 1993
Jan Thompson, "Vad är vetenskap?", stencil, Högskolan i Karlstad
Göran Wallén, Vetenskapsteori och forskningsmetodik
Ken Wilber red., Det holografiska paradigmet (1982), ISBN 91-7374-5200
George Henrik von Wright, Vetenskapen och förnuftet
George Henrik von Wright, Humanismen som livshållning
Fritjof Capra, Fysikens Tao, Korpen (1975), ISBN 91-7374-5227
Platon, Phædrus and Letters VII and VIII
John Shand, Philosophy and philosophers
John M. Koller, Oriental Philosophies
Tor Tor Nørretranders, Märk världen (1993) ISBN 91-34-51558-5
Platon, ur Gästabudet, Phaidon, Phadrios, Staten, Timaios, Kritas.
Tvärsnitt nr 3 & 4, 1994, Tema Universitetet

 

Gå till Kursplaner, huvudsidaGå till (på svenska)

| Huvudsida| Meny | Vem? | Vad är energi och exergi? | Artiklar etc. |
|
Exergi, Ekologi och Demokrati | Kurser | Vetenskaplig och pedagogisk verksamhet |

Gå till (på engelska)

| Curriculum vitae |Ph.D. Thesis| Bibliography on Exergy >2000 publ. |
Scientific papers | Courses |Documents to download in PDF format | Why? What? Can? |